VechaMetalLogo

وچا متل – ۱و۲ (قصه‌های کودکانه به گویش خوانساری)

با سپاس از خانم نسرین اورعی مدیر بازنشسته آموزش وپرورش شهرستان خوانسار به جهت ایده ارزشمند ترجمه قصه های کودکانه به گویش خوانساری و اجرای این مهم ان شاء الله با همکاری مخاطبان کانال تلگرامی «انجمن دانش آموختگان خوانسار» به زودی فایل صوتی این قصه‌ها نیز منتشر خواهد شد. در ادامه دو متل  ملیچ مهربون، روباه ناقلا و  کوفترا و شکارچی منتشر شده. 

VechaMetalLogo

ملیچ مهربون، روباه ناقلا

یکی به ،یکی نبه ،غیرازخدای مهربون هیشکی نبه،
مینه یه جنگلی ،کیسر حیونای زیادی زندگیژونه کرت. درمیون این حیونا یگ ملیچی ،به که دوتا جیجاژ تازه ازتخم برین بومیدنده ،وملیچه خیلی جیجاژژ دوس،دارت وخیلی مواظبژون به. یه رویی ملیچه ،اژگوابشو پی غذا وسه جیجاژ،اما زیر درخته یه روباه ناقلایی ،هاچسته به وبه لونه وجیجا بیدکسا ،ملیچه پلی خوژ فکر بکرت که این روباهه ،دوبره بومی جیجام بخورو پس پشیمون گنا وبموند مینه لونژ تا ازجیجاژ مواظبت بکرو. جیجای ملیحه وشژون گنابه ،ومانیژون بایداشه ویه چیژ ادتارت وسژون ،اما روباهه ناقلایه جی ،ازپادرخته تکونژ نخورت ودم فرصت به تا یچجوری جیجا بخورو ،
خانم ملیچه ،هاچست وباخوژ فکرژ بکرت ،،که این روباهه ناقلایه ازیا تکون بخور نی ،ووچام جی دارنده از وشگی ازپابرچنده ،باید یگ فکری بکران …
آره وچای عزیز دوست داشتنی،خانم ملیچه ،فکریژ بکرت وبشه ،ری شاخه زیرتر و به روباهژ بیات: سلام روباهه عزیز از اینطرفا،
روباهه اژوات:سلام ،ملیچه مهربون ،امدارت ازیارده گنایدان ،اموات، یه سری جی به شما خوسانی.
ملیچه اژوات: چه کارخبید بکرت بومیه ،روباهه عزیز ،رفیق من ،من باید بشان وسه جیجام غذابارانی🌾 ،تو زونه هوا،جیجام بگیره تامن بشانو بورانی ،
روباهه ناقلا خوشحال گنا واژوات خیالد راحت ،من هواژون دارانی توبش وبوره ،
ملیچه اژوات :حیونا بیخودی پشت سرتو اتنگارنده ،توخیلی مهربونه ،اما. من به همه بیداژان که تو با این حالدکه مریضه، مواظب جیجای من گنایه ،
وچای عزیز ودوس داشتنی، روباهه خیلی، وکژ واموند وباتعجب اژوات :چیشی داژه کدوم مریضی ؟؟؟؟؟؟
ملیچه اژوات: آخه رنگ دیمد خیلی پرنه هو و زردو ،من بمشنفت که مین جنگله همه اژونوات یه مریضی بومی که رنگ دیما پرنه و زردو و خطرناکو ،
روباهه وقتی حرفای ملیچژ بشنفت،یه گوشه ای هاچست واژوات، یعنی من جی اون مریضیم وا گفتی؟ حالاچکرانی؟ چیشی بخورانی خب گنان ؟
ملیچه اژوات: تینا دواژ خورتن اویی هوکه ازنوک کوهه اچو،
خلاصه کوچولوهای خوشگل، روباهه ناقلای متل هاما راکفت وبشه به طرف نوک کوه ،بشه وابی خبری ازژ نگنا ،ملیچه وبقیه حیونا .،که ازدست روباهه راحت گنیدنده، خوشحال و به زندگیژون ادامه بدا و ملیچه خدا ژشکر ه کرت، که گول روباهژ نخورت واز فکرژژ استفاده بکرت، وچای خب ومهربون ازاین متله ،نتیجه ادگیرمین ،که همیشه ،وسه هرکاری اول فکربکرمین وراه درست انتخاب کرمین ،وهمیشه ازخدا ،تشکربکرمین ،تامتلی تر خدا حافظدون

Metal-MelichRobah


 کوفترا و شکارچی

به نام خدا
عزیزای من همیشه ،هرکاری ادونگوبکردین بانام خداشروع کردین ،
یکی به یکی نبه غیراز خدای مهربون هیشکی نبه ،رویی از روا ،مین یه جنگله مسری غیراز حیونا، چنتایی کوفتر جی زندگیژون کرت. نزدیک جنگله یگ شکارچی زندگیژه کرت، که هرروز اشه سراغ این کوفترا، و تورژژ ولید کرت که اونا بگیرو،
کوچولوهای عزیز ،کوفترا از این کار شکارچیه خیلی ناراحت هیدنده ،وسه اینکه رو به رو یکی دو تا ژون شکار گنیدنده وتعدادژون کمه گنا، غصژون ادخورت.
میون این کوفترا، یگ کوفتری به که از همژون پیرتر وداناتر به و همه کوفترا بژژون احترام بینا، یگرو کوفتره پیره که بژژون بیدوات طوقی، همه کوفتراژ جار کرت واژوات همدون جمع گندین بادون کار دارانی. بیدین همه باهم یه فکری بکرمین و از دست این شکارچیه بدجنسه نجات پیداکرمین. هرکدوم کوفترا یگ نظریژون هادا و بقیژون اژونوات،فکرخبیو ،
خلاصه وچای خب دوست داشتنی خوسار، عزیزای من، طوقی که همون کوفتر دانا به اژوات: من یگ راه خبی دارانی که باید همه باهم انجام بدمین.
طوقی اژوات: هاماهرکدوم تینایی نزنمین کاری بکرمین، پس ویدر هو هرچی من اداژان گوش کردین ،  کوفترا وسه اینکه طوقی از همژون سنژ ویشتر و باتجربه به، همگی اژونوات: هرچی شمابواژدین هاماگوش کرمین.
طوقی اژوات:باید هممون باهم متحد ویکدست گنمین ، هروقت شکارچیه بومه و تورژژ ولی کرت، هممون بشمین با هم و ری توره، هاچینمین و صبر کردین، هر وقت من اموات پرواز، هممون باهم شروع کرمین به بال بیخوستن، فقط سفارشه کران تا یاقایی که جون داردین بال بیخوسدین و نا امید نگندین.
فرداژ، کوفترا همه با هم ری درختا هاچستنده و معطل شکارچیه گناننده.
کوچولوهای عزیزم ،شکارچیه بومه و تورژژ ولی کرت و چند تا مشت گندم بیرت ری توره و بشه و یه گوشه ای قام گنا . کوفتراجی بومنده، مشغول خورتن دونه گناننده. شکارچیه خیلی خوشحال گنا و جلدی بشه و تورژ جمع کرت و همه کوفترا مین توره گیر کفتندنده  و شکارچیه سرتورژ بگفت و در این وقت طوقی اژوات:پرواز ،پرواز ،پرواز
کوفتراهمه باهم شروعژون کرت به بال بیخوستن و اندی بالژون بیخوست که باتوره بشتندنده بالا، اندی بشتنده بالاکه شکارچیه، به زور سر تورژ گوشدارتبه.
طوقی اژوات: همه بشدین به طرف رخونیه، کوفترا بالژون بیخوست و شکارچیژون ببرت بطرف رخونیه. شکارچیه خیلی بترسابه وکم کم دستاژ شل گنا وسرتورژ ول کرت وبیکفت مینه رخونیه. کوفترا بشتنده وسط جنگلو به یه شاخه درختی گیرژون کرت، مین تنه اون درخته یگ سنجابی زندگیژه کرت، وقتی بژدی کوفترا گیرکفتنده و کمکژون ادگو بشه و بقیه رفیقاژژ جار کرت و همژون بومنده و با کمک هم طناب تورژون بجارت و کوفترا ازاد گننانده  وخداژون شکرکرت که به حرف مسرترازخوژون گوشژون کرتبه و همه باهم قرارژون بینا که هیچ وقت گول ظاهر هیچی نخورنده ، شکارچیه جی وسه همیشه ازوا بشه و ابی پیداژنگنا، کوچولوهای مهربون، همیشه سعی کردین از متلها وداستانها درس بگیردین، تامتلی تر خداگوشداردون.

Matal-KofteraShekarchi

0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.