اساسنامه انجمن

پیش نویس اساسنامه انجمن دانش‌آموختگان خوانساری جهت بررسی صاحب نظران


فصل اول- کلیات
ماده ١- نام و تعریف انجمن
۱-۱ نام انجمن عبارت است از انجمن دانش آموختگان خوانساری که از این پس اختصاراً ”انجمن“ نامیده می شود.
۱-۲ انجمن تشکیلاتی است وابسته به دبیرستان ها و مراکز آموزشی متوسطه شهرستان خوانسار که به هیچ یک از احزاب، گروهها، جمعیتهای سیاسی و ……. وابستگی نداشته و صرفاً در راستای تحقق اهداف خود به شرح ذیل فعالیت می کند.
۱-۳ انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ٢- محل انجمن
محل انجمن دبیرستان دکتر شریعتی خوانسار است اما در صورت ضرورت و لزوم گسترش واحدها و کمیته های تخصصی هیأت امناء می توانند نسبت به ایجاد دفاتر فرعی و واحدهای مربوطه در نقاط دیگر اقدام کند و مراتب را به اطلاع اعضای انجمن برساند.
ماده ٣- مدت فعالیت
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس نامحدود است.
فصل دوم- اهداف و وظایف
ماده ٤- هدف
۴-۱ کمک به ارتقاء سطح علوم و تکنولوژی در سطح شهر و منطقه؛
۴-۲ ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموخته های مدارس خوانسار؛
۴-۳ کوشش برای ارتقاء علمی، فنی و دانش مدیریتی فارغ التحصیلان علاقه مند؛
۴-۴ ایجاد و تحکیم ارتباط علمی و فنی بین مراکز علمی و اجرائی به منظور آشنا نمودن دبیرستان با مراکز مذکور و قابلیتها و نیازهای علمی و فنی آنها و رفع نیازهای طرفین به کمک این ارتباط؛
۴-۵ بهره گیری از نظرات و تجارب فارغ التحصیلان در جهت ارتقاء علمی و فنی دانش آموزان با همکاری آموزش و پرورش؛
۴-۶ سازماندهی ، جذب و هدایت کمکهای مردمی و صنایع و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امور آموزشی شهرستان خوانسار؛
۴-۷ ایجاد بستر فکری لازم برای توسعه شهرستان و تصمیم‌سازی برای مسئولان شهر.
فصل سوم- شرح وظایف
ماده ٥- شرح وظایف
۵-۱ انتقال نیازهای علمی و فنی بخشهای مختلف اجرائی شهرستان
۵-۲ ارائه پیشنهادات در خصوص تغییرات لازم در برنامه های آموزشی و فوق برنامه بر اساس نیازهای فعلی و آتی شهرستان خوانسار
۵-۳ برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمائیهای علمی، فنی و اجتماعی به منظور بالاتر بردن دانش فنی و تخصصی اعضاء، بررسی مشکلات مربوطه و ارائه راه حلهای مناسب.
۵-۴ آشنا نمودن دانش آموزان ، دبیران و اعضا با محیط های صنعتی، علمی و فنی از طریق بازدیدهای علمی و تأمین دوره های کارآموزی مناسب برای دانش آموزان
۵-۵ انجام پروژه های مشترک علمی و فنی بین فارغ التحصیلان و بخشهای اجرائی کشور
۵-۶ تلاش در برگزاری دوره هایی برای ادامة تحصیل یا ارتقاء علمی فارغ التحصیلان بصورت رسمی یا غیر رسمی از طریق انجمن با همکاری بخشهای اجرائی کشور.
۵-۷ ایجاد تسهیلات لازم جهت استفادة فارغ التحصیلان از امکانات علمی و تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی شهرستان خوانسار (مانند کتابخانه، کامپیوتر، آزمایشگاهها،).
۵-۸ امکان استفاده اعضا و دانش آموزان از امکانات علمی، فنی و تحقیقاتی مراکز صنعتی، فنی، پژوهشی و اجرائی کشور با توجه به ضوابط هر یک از بخشهای ذیربط.
۵-۹ تأسیس مؤسسات و شرکتهای مرتبط با اهداف انجمن
۵-۱۰ کمک در جذب فارغ التحصیلان انجمن در بخشهای مناسب علمی، صنعتی، فنی و اجرائی کشور.
۵-۱۱ تلاش برای تحکیم روابط فیمابین فارغ التحص یلان از طریق ایجاد باشگاه، فعالیتهای ورزشی، تشکیل اردو، گردهمائی و مانند آن.
۵-۱۲ ایجاد ارتباط با سایر کانونها، مؤسسات و انجمنهای علمی، تحقیقی و فنی مرتبط با اهداف انجمن.
۵-۱۳ سازماندهی لازم برای جذب کمکهای مردمی و واحدهای صنعتی و اقتصادی و هدایت آنها برای پیشبرد امور دانشگاه و انجمن.
۵-۱۴ انتشار بولتن و خبرنامة انجمن در جهت تحقق اهداف و ایفاء وظایف آن.
فصل چهارم- عضویت
ماده ٦ –شرایط عضویت
۶-۱ عضویت اصلی
اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند می توا نند متقاضی عضویت در انجمن شوند:
– اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
– داشتن مدرک تحصیلی از هر یک از مقاطع تحصیلی متوسطه شهرستان خوانسار
۶-۲ عضویت افتخاری
عضویت افتخاری انجمن به پیشنهاد یکی از اعضاء و تصویب هیئت اجرائی میسر می باشد. اعضاء افتخاری می توانند در کلیه فعالیتهای انجمن بجز عضویت در هیئت امناء و هیأت اجرائی مشارکت داشته باشند.
فصل پنجم- ارکان
ماده ٧- ارکان
– هیأت امناء
– هیأت اجرائی
– دبیر کل
– کمیته های تخصصی
– بازرسان
ماده ٨- هیئت امناء
پس از تصویب اساسنامه، اعضاء هیئت امناء از بین اعضاء هیئت مؤسس و یا دیگر اشخاص حائز شرایط عضویت انجمن به تعداد ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر به عنوان عضو علی البدل بشرح زیر و برای مدت سه سال تعیین می گردند.
۸-۱ رئیس انجمن عضو و ریاست هیئت امناء را عهده دار است.
۸-۲ هیئت مؤسس ۱۰ نفر را با رأی مخفی انتخاب می کند. به ترتیب آراء ۷ نفر اول عضو اصلی و ۲ نفر را بعنوان عضو علی البدل تعیین می کند.
۸-۳ شش ماه قبل از پایان هر دوره ، هیئت امناء ۴ نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل انتخابی هیأت امناء برای دور بعد انتخاب می نماید. سپس ۱۰ نفر از میان اعضای انجمن به عنوان اعضای جدید هیأت امناء انتخاب می نماید. از ۳ نفر جدید حائز بیشترین آراء به عنوان عضو اصلی و ۲ نفر به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهند شد. رئیس انجمن نیز ۴ نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل انتصابی هیأت امناء را برای دور بعد انتخاب می نماید. سپس آن ۳ نفر جدید را به عنوان اعضای اصلی ،۲ نفر اعضای علی البدل جدید انتخاب و معرفی می نماید.
تبصره: اعضای هیأت امناء می بایست شرایط ذیل را داشته باشند:
– تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– التزام به قانون اساسی و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
– داشتن حسن شهرت شغلی و اجتماعی
– داشتن حسن شهرت در التزام به احکام اسلامی
– نداشتن سوء پیشینه کیفری و وابستگی به احزاب و گروههای محارب با نظام جمهوری اسلامی ایران
–دارا بودن مدرک فارغ التحصیلی از مراکز آموزشی شهرستان خوانسار
۸-۴ جلسات هیئت امناء با حضور حداقل ۱/۲ اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداکثر مطلق آراء معتبر است.
تبصره: برای تغییر و تصویب مفاد اساسنامه ، آراء مثبت ۲/۳ اعضاء حاضر لازم است.
۸-۵ هیئت امناء به دعوت کتبی رئیس هیئت امناء و یا به درخواست دبیرکل یا هیئت اجرائی و یا بازرسان و در هر صورت حداقل دوبار در سال تشکیل خواهد داد.
ماده ٩- وظایف هیئت امناء
۹-۱ استماع گزارش هیئت اجرائی و بازرسان در خصوص فعالیتهای انجام شده و بررسی و تصویب سیاستهای کل برنامه انجمن.
۹-۲ تغییر و مفاد اساسنامه
۹-۳ عزل و نصب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت اجرائی و بازرسان
۹-۴ تصویب بودجه و اساسنامه
۹-۵ تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی
ماده ١٠ – هیئت اجرائی
۱۰-۱ به منظور احراز سیاستها و برنامه های انجمن و تحقق اهداف آن هیئتی بنام هیئت اجرائی تشکیل می گردد. هیئت اجرائی دارای ۴ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل است.
هیئت امناء در اولین نشست خود اعضاء اصلی و علی البدل را برای مدت سه سال انتخاب می نمایند. انتخاب مجدد اعضاء بلا مانع است.
هیأت اجرائی در اولین جلسه خود که ظرف مدت دو هفته بعد از انتخاب هیأت اجرائی تشکیل می گردد. از بین اعضاء اصلی هیأت اجرائی یک نفر را بعنوان دبیر کل و یک نفر را بعنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
۱۰-۲ جلسات هیأت اجرائی با حضور حداقل ۳ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. اعضاء علی البدل در کلیه جلسات دعوت خواهند شد و در صورت غیبت هر یک از اعضاء اصلی عضو البدل حاضر صاحب رأی می باشد. جلسات هیأت به دعوت دبیرکل یا بنا به تقاضای حداقل ۳ نفر از اعضاء اصلی تشکیل می گردد.
تبصره: برای عزل دبیرکل انجمن رأی حداقل ۳ نفر از اعضاء هیأت اجرائی لازم است.
ماده ١١ – وظایف و اختیارات هیأت اجرائی
۱۱-۱ اجرای سیاستها و برنامه های مصوب هیأت امناء و انجام کلیه امور مربوط به انجمن در جهت تحقق اهداف آن.
۱۱-۲ تدوین سیاستهای کلی انجمن و آیین نامه های مالی و معاملاتی و ارائه به هیأت امناء جهت تصویب آن
۱۱-۳ تهیه و تصویب سایر آئین نامه ها
۱۱-۴ تعیین اعضاء کمیته های تخصصی و تشکیل این کمیته ها و نظارت بر فعالیت آنها.
۱۱-۵ نظارت بر مجموع فعالیتها که بنام انجمن انجام می شود از جمله برگزاری سمینارها، میزگردها و جلسات سخنرانی در چهار چوب اهداف و سیاستهای انجمن.
۱۱-۶ بررسی و تأیید پیشنهادات دبیرکل در خصوص خط مشی برنامه و بودجه سالانه، ترازنامة مالی، گزارش عملکرد تأسیس دفاتر فرعی جهت ارائه به هیأت امناء.
۱۱-۷ تصویب ضوابط مربوط به قبول هدایا و کمکهای بلاعوض.
۱۱-۸ تصویب تشکیلات اجرائی انجمن در چهارچوب اساسنامه
۱۱-۹ تصویب میزان حق عضویت اعضاء
۱۱-۱۰ عزل و نصب دبیرکل
ماده ١٢ – دبیرکل
دبیرکل مجری مصوبات هیأت اجرائی و با بالاترین مقام اجرائی انجمن و مسئول حسن انجام کلیه امور و هدایت فعالیتها و حفظ حقوق و من افع انجمن بر طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب آن می باشد.
شرح وظایف دبیرکل:
۱۲-١ مسئولیت ایجاد ارتباط و تماس و مکاتبه با کلیة اشخاص حقیقی و مراجع رسمی، دولتی و غیر دولتی.
۱۲-۲ نمایندگی انجمن در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر.
۱۲-۳ ارجاع دعاوی و حق صلح با تصویب هیأت اجرائی.
۱۲-۴ پیشنهاد سیاست، خط مشی، برنامه و بودجه سالانه، ارائه گزارشهای عملکرد، ترازنامه، پیشنهاد تأسیس دفاتر فرعی و آئین نامه های مورد نیاز به هیأت اجرائی جهت اقدام لازم.
۱۲-۵ تهیه تشکیلات مناسب و پیشنهاد آن به هیأت اجرائی به منظور تصویب.
۱۲-۶ تنظیم، هدایت و انجام امور انجمن در قالب برنامه ها و بودجه مصوب.
۱۲-۷ انجام سایر وظایف محوله از طرف هیأت اجرائی.
۱۲-۸ دبیرکل می تواند بخشی از اختیارات خود را در چهار چوب آئین نامه های مصوب به غیر تفویض کند.
۱۲-۹ دبیرکل می تواند از بین اعضای هیأت اجرائی فردی را بنام قائم مقام خود تعیین نماید.
ماده ١٣ – کمیته های تخصصی
۱۳-۱ به منظور پیشبرد اهداف انجمن در زمینه های تخصصی کمیته هائی تشکیل خواهد شد. ارکان و شرح وظایف کمیته های فوق الذکر با پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیئت اجرائی خواهد بود.
ماده ١٤ – بازرسان انجمن
۱۴-۱ انجمن دارای دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) است که بوسیله هیأت امناء برای مدت یک سال جهت نظارت بر کلیه امور ( انجمن) انتخاب می شوند . انتخاب مجدد هر یک از بازرسان در هر زمان بلامانع است.
۱۴-۲ وظایف و مسئولیتهای بازرسان بشرح زیر است:
رسیدگی به ترازنامه و سایر گزارشهای مالی، تهیه گزارش کتبی و اظهار نظر در مورد عملکرد هیأت اجرائی و دبیرکل. گزارشهای مذکور می بایست ۱۵ روز قبل از اجلاس هیأت امناء در اختیار آن هیأت قرار گیرد.
۱۴-۳ بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود به کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز در انجمن مراجعه و کسب اطلاع نمایند بگونه ای که در امور اجرائی انجمن وقفه ای ایجاد نگردد.
ماده ١٥ – خزانه دار
خزانه دار انجمن مسئول امور مالی و حفظ و نگهداری اموال و موجو دیهای نقدی و دریافت حق عضویت از اعضاء انجمن و نیز قبول کمکهای ملی و اعانات بلاعوض و سایر عطایایی است که از طرف اشخاص و یا مؤسسات به انجمن پرداخت می گردد. وظایف خزانه دار و حدود مسئولیتهایش از طرف هیأت اجرائی تعیین خواهد شد.
ماده ١٦ – سایر موارد
۱۶-۱ انحلال انجمن با تصویب حداقل ۲/۳ کل اعضاء هیأت امناء تحقق می یابد.
۱۶-۲ در صورت انحلال، کمیته ای توسط هیأت امناء انتخاب میشود. این هیأت زیر نظر رئیس انجمن نسبت به تسویه اموال انجمن اقدام خواهد کرد . کلیة اموال انجمن با احتساب بدهی ها در اختیارات مراکز آموزشی شهرستان قرار می گیرد.
ماده ١٧ – مشخصات اساسنامه
این اساسنامه در ۵ فصل و ۱۷ ماده و ۶۳ بند و ۳ تبصره در گردهمائی اعضای هیأت مؤسس فارغ التحصیلان مراکز آموزشی شهرستان خوانسار در تاریخ ۱۳۹۳/–/– در محل سالن اجتماعات دبیرستان شریعتی بتصویب رسیده است.

3+

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *