VechaMetalLogo

وچا متل – ۳تا۶ (قصه‌های کودکانه به گویش خوانساری)

با سپاس از خانم نسرین اورعی مدیر بازنشسته آموزش وپرورش شهرستان خوانسار به جهت ایده ارزشمند ترجمه قصه های کودکانه به گویش خوانساری و اجرای این مهم ان شاء الله با همکاری مخاطبان کانال تلگرامی «انجمن دانش آموختگان خوانسار» به تدریج فایل صوتی این قصه‌ها نیز منتشر خواهد شد. در ادامه متل های شماره ۳تاشش با عناوین زیر منتشر شده:
۳- خرس کوچولو
۴- چوپون وبزغاله
۵- سه تا وچه خوک
۶- پیرمرد مهربون وپلنگ عصبانی

همچنین فایل صوتی قصه ملیچ مهربون، روباه ناقلا  که با زحمت خانم سعیدی تهیه شده در پیوند زیر می‌توانید بشنوید:

۳- خرس کوچولو

یکی به یکی نبه غیراز خدای مهربون هیشکی نبه، امونوات هرکاری باید بااسم خدا شروع کرمین ،افرین ،بارکلام،به شما کوچولوهای عزیز،
به نام خدای مهربون ،
فصل واهاربه ،وورفا کم کم اژدارت اود گنا. وولگ درختا جی کم کم ،کرچونژ کرته به ، همه حیونای جنگل از خو زمستونیژون بیدار گنیدنده ،ومینه جنگله وازیژونکرت
وچای دوست داشتنی وعزیز ،اما خرس کیسر متل هاما همون بیدارنگنابه ،ونژزونا که واهار بومی ،،،،گوش کردین صدا خروخرژ دارو اچو ،خر،خر,خر
فصل واهار تموم گنا مفصل تابسون بومه،هواگرم گنا ،حیونای ،جنگل ،همژون سرژون گرم وازی وشیطونی به ،اما همونجی خرس کیسر خودربه وبیدارنگنابه ، ای وای چه جور گنو یعنی کابشتی
خلاصه جونم وسدون بواژو که خرس کوچولو،موچولو ،همون خودربه
فصل تابسون جی تموم گنا وهوا کم کم خنک گنا ،و ولگ درختا شروعژ کرت به عوض کرتن رنگ ،قرمزوزردونارنجی
حیونای جنگل اژوندارت، خوژژون وسه ،سرمای زمسون اماددکرت ،اما. وچای عزیزخرس کیسر متل هاما ،پیداژ نبه ،ومعلیم نبه کادرو
فکرکرانی همون خودرو، ونزنو پاییز جی دارو تموم گنو
فصل زمسون ،برسا وهمه حیونا بشتیدنده مین لوناژون ،وابی. هیچ حیونی مین جنگله بیدنبه ،فقط تک وتوکی هیدنده
وای وچای عزیز زوندین چیشی گنا وسدون بواژانوقتی همه حیونا به خوزمسونی بشتنده ،خرس کوچولو تازه ازخو،بیدارگنا،وباخوژژ ادوات:
چه خوخبی به ،چندی درخفتان ،حالا که دوبره ،زمستون گنو ،و رفیقام همژون درخفتنده ،منجی که تیناینی ،بشان درخوسان ،
پس خرس کوچولوو خوشخو بشه ودوبره درخفت ،
زوندین که بعداز زمستون ،دوبره ،واهاره گناواحیونااز خوزمستونی بیدارگننده ،حیونا ی جنگل تصمیمژون بگفت که جشن بگیرند و خرس کوچولو جی بیدارکرنده ،همه باهم جشنیژون برپاکرت باصدای بلند خرس کوچولوژون جار کرت ،خرس کوچولو بیدارگن ،خرس کوچولو واهارو ،
اندیژون جارکرت که خرس کوچولو بیدارگنا ودرجشن رفیقاژژ شرکت بکرت ،وخداژ شکر کرت که فصل واهارژ بدی و خیلی از دوستاژژ جی تشکربکرت،
وچای خوشگلت ،وخب ،ازاین متله نتیجه ادگیرمین که همیشه شکرگزار خدامون بمین،وقدررفیقامون زونبمین وهمیشه هرکی کاری وسمون ادکرو ممنونژ بمین ،،،
تا متلی تر به خداادونتسپارانی خداحافظ


 ۴- چوپون  وبزغاله 

یکی به یکی نبه غیراز خدای مهربون ،هیشکی نبه
یگ چوپونی به باچنتا گوسفندوبزوبزغاله ،که روا اشه ،مین صحرا تا حیوناژ بچرنده ،وپسین که ادگنا ورگرداکیه ،چوپون متل هاما خیلی مهربون به وهواژونژ دارت
میون این گلیه یه بزغاله ای به که خیلی شیطون وسربه هوابه 🐐،به همین خاطر چوپونه ویشتر حواسژ به این بزغالیه به،که هی از گلیه دیرگنا ،واینورواونور اشه ،اندی که چوپونه مهربونژ خسه کرتبه
وچای عزیز،یشین گنا وچوپونه زیر سایه یگ درختی درخفت که استراحت بکرو یه گوسفنداجی هرکدومژون ،یک سایه ایژون وادبست ودرخفتیدنده

اما کوچولوهای مهربون ،بزغاله شیطونه ،مگه درخفت ،شروعژکرت به اذیت کرتن گوسفندا که که وریسنده وباژوازی بکرنده اما گوسفندا،حیصلژون ندارت واژونگوادرخوسنده ،بزغاله شیطون  ،ناراحت گناوچون خوژ نتومه ،شروعژ کرت به تینایی ،وازی کرتن ،گای وقتی ازشاخای کوتاه درختااشه بالا ،گای وقتی اشه مین جو،او و،وازیژه کرت ،خلاصه اندی وازیژ بکرت تا پیشین بیدشت ،وگوسفندا کم کم بیدارگناننده ،کمی اوژون واخورت وباچوپونه ،راکفتننده ،که ورگرنده به دهژون وبشنده مینه اغلژون ،
بزغاله شیطون وناقلا خوشحال به که دارنده ورگردنده ،همژ لابلای گوسفندا ،ورجه وورجژه کرت ، ولی ،همون راهی نشدیدندهه ،که بزغاله کوچولووشیطون ،خسه گناوخوبژگفت ،دلژ اژگوا درخوسو ،مین راه هریاقایی گلیه وتسا یه چرایی بکرو،بزغالیه یه چرتیژ بیدخوست ، وقتی گلیه اژگوا،راکوبه زور ورتسا ورااشه ،دربین راه که اشیدنده ،برسانده به یگ یاقایی که خیلی سرسبز وقشنگ به گلای زیادیژ دارت ،گلیه ،همواچن ویسانده به خورتن علفای تازه ،
اما کوچولوهای عزیزمن ،بزغاله شیطون ازخسگی هم واچن خوبژبرت🐐 ،وابی هیچی حالیژ نگنا ،ولی گوسفندا ،تااژونزونا شروعژون کرت به،وازی کرتن و،ورجه وورجه کرتن وعلف تاز خورتن ،خلاصه کلی بژون خوش بیدشتبه ،
نزیک غروب گنا وچوپون گلیژ راهی کرت بطرف دهژون ،بعدژجی بشه وبزغاله شیطونژ بیدارکرت
بزغالیه وقتی بیدارگنا گوسفندا وسژژون تعریف بکرت که چندی بژون خوش بیدشتبه ،حسابی دلش بسیزا ،وباخوژژ ادوات :اگرمنجی پیشین درخوفتیدان

حالا مثل اینا هم علف تازم ادخورت ،هم وازیمه ،کرت ،هم گلای خوشگل امدی ،
پس بزغاله شیطون وکوچولوی متلمون تصمیمژ بگفت که ازاین ببعد پیشینا با بقیه گوسفندا درخوسو ،تا بقیه روه ،مثل بقیه بژ خوش بیدرو
وچای مهربون ودوست داشتنی نتیجه ادگیرمین که هرکاری سروقتژ انجام بدمین که نه خومون اذیت گنمین نه بقیه ان شاءالله همیشه سالم بدین تامتلی تر خداحافظدون

metal4-choponbozghala


 ۵–  سه تا وچه خوک

یکی به یکی نبه غیراز خدای مهربون هیشکی نبه
سه تا وچه خوک بامانیژون ،زندگیژونه کرت ،که اسماژون به ترتیب ازمسر به کیسر ،مومو ،توتو ،جوجو ،به
یگرو مانیژون به وچاژژ،بیوات :شما ابی مسر گنایدین ،پس ویدرو که بشدین ووسه خودون کیه بسازدین وزندگی تازه ای شروع کردین
مومو که از همژون مسرتر به وکمی جی تنبل اژوات:من که هم یاچن باشاخ وولگ درختا یه کیه ای وسه خم ادسازانی،شروع کرت به ،ساختن کیژ
توتو ،که وچه دومی خوک به ،کمی از موموزرنگتربه ،اژوات :منجی باتنه درختا که محکمترو، اونورتر،کیم ادسازانی واونجی مشغول ساختن کیژ گنا ،
جوجو بچه کیسر خوکه به وخیلی زرنگ باهوش به ،اژوات:من یه کیه ای ادسازان که هم محکم بو هم گرم ،وو اونجی کمی دیرتر از براهاژ شروعژ کرت به ساختن کیژ
وچای عزیز،مدتی بیدشت ،وسه تا وچه خوک ،سرژون گرم زندگیژون به ،که یگرو ،،،،مومو اژدارت دم بر کیژ استراحتژ کرت ،که یک کش ،سروکله یه گرگی پیدا گنا،ومومو ازترسژ ،بوست وبشه مینه کیژ و،برژژ جی دربست ،
گرگه بشه پشت بره واژوات :من حالا کیدخرابه کرانو ادخوران ،موموجی اژوات:تونزنه ،کیه من خراب کره ،

مومو ازترسژ بشه مین کیژ وبرژژ دربست ،گرگ ناقلا بخندا واژوات:
حالابایگ فوتی کید خرابه کران ،وادخوران ،بعد یه نفس محکمیژ بکشا ،وفوتژ کرت ،اما وسه اینکه ،کیه مومو محکم نبه ،بایگ فوتی خراب گنا ومومواز ترس فرارژ کردبشه کیه توتو
مومو جارژ ،کرت توتو ،بره واکر ،که گرگه دارواچو من بخورو ،کیمژجی ،بایه فوتی خرابژ کرت
توتو،برژ🚪 واکرت واژوات:نترس بوره پلی من ،کیه من محکمو ،وبایگ فوتی خراب نگنو
گرگ ناقلا که پشت سر مومو اژدارت ،اشه ،بژدی ،مومو بشه مینه ،کیه توتو ،شروعژ کرت به خندیدن واژوات:
خب گنا کیه اینجی خرابه کران بایه فوتی ،ودوتاییژون ،ادخورانی
وچای عزیز ،گرگ ناقلا بشه پشت بره وشروعژ به فوت کرتن ،یکی ،دوتا،سه تا،هرچی فوتژ کرت کیه توتو خراب نگنا ،،،،اخه کوچولوها ی خوشگل کیه توتو محکمتر از کیه مومو به وبافوت خراب ندگنا ،،،وچای مهربون ادامه متلمون درقسمت بعدی ،بینمین گرگ ناقلا با این سه تا وچه خوکه چدکرو ،

مومو بشه پشت بر کیه ،توتو وجارژ کرت توتوجان ،به دادم برس ،گرگ ناقلا کیمژ خراب کرت ودارو اچو بمخورو،
توتو ،جی تندی برژ واکرت واژوات ، بوره مین کیه من ،ناراحت نبه کیه من خیلی محکمو ،وبایه فوتی ،خراب نگنو ،خلاصه عزیزای من توتو ،بشه پلی مومو وخیالژ راحت گنا ،که ازدس گرگه خلاص گنا
ولی کوچولوهای عزیز ،گرگ. ناقلا وبدجنس ول کن نبه ،بشه پشت سر مومو تابه کیه توتو برسا،بشه پشت بره ،شروع کرت به فوت کرتن ،مومو وتوتو جی ازمین کیه بیدکسیدنده ،که گرگ دارو فوته کرو ،
توتو اژوات :بدی اموات کیه من محکمو وبایه فوتی خرابه نگنو ،
بلخره ،گرگه ناقلا ،خسه گنا ازبسکه فوتژ کرت وکیه توتو خراب نگنا،هاچست وفکرژ بکرت ،که چجوری ،کیه توتو خراب کرو ،یککش به فکر برسا که چو با فوت خرابه نگنو ،اما اگر اتیش بینو ،کیژ اسیزو ،پس ، اژات ،باید کیه توتو اتیش بینان ،تا مجبور گننده بورنده برین ،اونوقت دوتاییژون ادخوران
وسه همین ،کیه توتوژاتیش بینا اتیش ودید همه یاقاژ پر کرتبه ،ومومو وتوتو نژونزونا نفس بکشنده ،ازبر پشتیه کیژون فرارژون کرت و بشدنده برکیه ،جوجو ،
جارژون کرت جوجو کمکمون کر بدادمون برس ،الان گرگه امونخورو ،
جوجو،برژ واکرت ،واژوات: بوردین مین کیه من ،نترسدین ،بوردین من کیمم با سنگ وخاک راس کرتی وبافوت واتیش ،خرابه نگنو
گرگ ناقلا،از خوشحالی شروعژکرت به قاه قاه خندیدن ،واژوات:چه ویدر حالا سه تاییژون باهم ادگیران وادخوران ،
وچای عزیز،گرگ ناقلا،شروعژ کرت به فوت کرتن ،ولی هرچی فوتژ کرت کیه جوجوخراب نگنا،
فکرژبکرت بااتیش کیه جوجواتیش بینو تا بورنده برین ،اما کوچولوهای خوشگل ،کیه سنگی که بااتیش نسیزو ،گرگ ناقلابشه واتیشژ بارت وهرچی به سنگای کیژ فایده ایژ ندارت ،وکیه نسیزا
گرگ ناقلا ،خیلی ناراحت گنا ،وبشه بالاپشت بونه که،ازراه دیدکش بخاریه بشو مینه کیه جوجو وسه تاییژون بخورو
وقتی بشه که ازدیدکشه بشوزیر ،وچه خوکا،تندی ،چوژون بیرت مینه بخاریه وروشنژون کرت،خلاصه عزیزای من ،گرگ ناقلا ،کمی که بشه زیر ،بژدی دارو دمژ داغه گنو ،وکم کم حرارت آتیشه زیاد گنا ودم گرگ ،بدجنس بسیزا ،فقط اندیژ کرت ،که از راه دیدکشه بومه برین وفرارژ کرت ،
مومو وتوتو بژونفیما که هرکاری ،باید به ویدرین ،شکل انجام گنو تا هیچوقت به خطر نکنده ،
جوجو جی بژونژ قول هادا که باکمک هم وسه مومووتوتو کیه ای محکم مثل کیه خوژ راس کرنده
وچای عزیزتا متلی تر خداحافظدون


۶- پیرمرد مهربون وپلنگ عصبانی

یکی به یکی نبه غیرازخدای مهربون هیشکی نبه
مین یه جنگل سرسبزی ،یه کلبه یابقول خومون یه الونک کیسری به ،مین این کلبیه ،یگ پیرمردی زندگیژه کرت 👨،اون خیلی حیونای جنگلژ دوسدارت ،
روا مین جنگله ادگردا وهر حیونی زخمید گنا،اژبرت مین کلبژ ،ومواظبژ گناتاخب گنو
اگرشکارچیا اتومیدنده ،مین جنگله وسه شکار حیونا ،پیرمرده ،اوناژ خبره کرت ،که فرارکرنده👨 ،به همین خاطر حیونا خیلی پیرمردژون دوسدارت ،
فقط دربین اونا یه پلنگی به که از پیرمرد ،خوشژنتومه ،ودشمنژ به
وچای عزیز پلنگه وسه این باپیرمرده دشمن به که ،چندتا سال پیش مینه دام یگ شکارچی گیرکفته به ویکی ازپاهاش بحمرکابه. ولی ازدام شکارچیه فرارژ کرتبه.
پلنگه ،همیشه پلیه خوژ فکرژ کرت که کار پیرمرده ،هو وازشکارچی خبری نی .
کوچولوهای خوشگل من ،پلنگه همیشه درکمین به تا انتقامژازپیرمرده بگیرو

یگرو ،حیونا بژوندی پیرمرده پیداژ ،نی یکیژو ،بشه بینو چجورگنو ،وقتی بشه دم بر کلبه پیرمرده ،بژدی مریض گنووخفتی ،
تصمیمژون بگفت :هرجوری زوننده کمکژ کرنده ومواظبژ کننده ،خرسه از رودخونیه ماهیژه گفت
خرگوشه وسنجابه ،ماهی ژون ری اتیش کبابکرت
دارکوب وغلاهه جی ازچشمیه اوزلالژون ادبرت وسه پیرمرده
پلنگه اژوات:حالا وقتژو که ازپیرمرده انتقام بگیران
خلاصه کوچولوهای مهربون ،پلنگه بشه وسطای جنگله وسه اینکه یگ مار مسر خطرناکی وازندگیژه کرت
یگ غذای خوشمزه ایژ بژبرت وسه ماره وبژژ بیات درعوض این غذاهه ،کمی زهرد منده ،
ماره کمی زهرژژ هیدا ، پلنگه جی بازهر مار بومه پلی حیونا ،به حیوناژبیات من تاحالا کاریم وسه پیرمرده نکرتی ،بلدین ،امپسا من وسژغذاببران
حیونای جنگل که از نقشه پلنگه خبرژون ندارت ،اژونوات قبولو توببروسژ
پلنگه یه میوه ایژ ورگفت وزهریژ کرت وورژگفت وبشه کیه پیرمرده ،
خوشگلای من ،کوچولوهای عزیز ،فکرکردین چیشی گنا وچه اتفاقی بیکفت
پلنگه بشه پشت برکلبه پیرمرده ،اژگوا بشو مینه کیه ،که بژدی یکی پلی پیرمرده درو ودارنده اتنگارنده ،
یگ شکارچی به که اژگوا ،باتفنگ پیرمرده بکشو ،پلنگه جی ویسا وبه حرفای اونا گوشژژکرت ،
شکارچیه به پیرمردژ بیات:توهمیشه مزاحم کارمن هیده،حالاادکوشان تاازدسد راحت گنان ، ،بعدژجی همه حیوناا دکوشانی ،
پیرمرده اژوات:من بکش امابه حیونا ی جنگل کاری نداربه ،
شکارچیه تفنگژژبینا ریسر پیرمرده واژوات یاددهو چن سال پیش یگ پلنگیم به دامم خوسته به ،وتوبومیه دامد پاره کرت وپلنگد فراری هیدا ،اون وسه من خیلی باارزش به
حالا ادکوشان و بیدخوسان جلی همون پلنگه تاتیکه تیکد کرو ،
پلنگه که حرفای شکارچیژبشنفت بشه دم برکلبیه ،شکارچیه تا پلنگژبدی ،باتفنگژ شروعژ کرت ،به تیراندازی ،میوه سمیه ازدان پلنگه دیرکفت ،وفرارژ کرت ،
شکارچیه ازبس طمعکاربه ،تندی میویژ ورگفت وبژخورت ،
ولی وچای عزیز شکارچیه ،دس وردارنبه ،تفنگژژ،ورگفت ،ودوبره بشه سراغ پیرمرده ،که بژکوشو ،
همینکه اژگوا تیراندازی کرو سرژ گیج بشه ودیرکفت ،وبمرت
ازاونروببعد پلنگه با پیرمرده خب گنا ،ووسژ ویدرین رفیق گنا
وچای عزیز ،همیشه ،از متل یا شعریا حرفی یانصیحتی که ورخوندین ،یاگوش واددین یگ درس خبی بگیردین
درس گرفتنمون ازاین متله :هیچوقت زی قضاوت نکرمین ،
صبروحیصله داربمین
به حرف بقیه گوش کرمین
به همه چه کیسر چه مسر احترام بینمین ،
تامتلی تربخدا ادونتسپارانی ،خداحافظدون

0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.